Onderhoud speeltuin

Snoeiwerkzaamheden 2022
In het najaar zijn door een aantal vrijwilligers van de speeltuin omvangrijke snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. De groenzone gelegen langs het gras speelveld en parallel aan de Munnikhofsestraat was nodig aan een snoeibeurt toe. Er zijn 4 dode bomen gerooid en de aanwezige struiken en bomen drastisch terug gesnoeid. Hierdoor is er weer open structuur en vrij zicht ontstaan. Er zijn 2 hoogstam en 2 meerstemmige Amberbomen voor terug geplaatst. Ook is de plataanboom bij de boombank aangepakt. De top van de plataan is zo’n 8 M ingekort zodat er nu een platte plataan is ontstaan die als parasol dienst kan doen bij zonneschijn. Wijkbeheer van de gemeente Lingewaard heeft de afvoer van het snoeihout verzorgd. Dit werd zeer op prijs gesteld door de vereniging.

Herstel attributen 2020/ 2022
In de coronaperiode zijn alle toestellen systematisch gecontroleerd en zo nodig aangepast. De hindernisbaan is gedeeltelijk voorzien van nieuwe klimbalken en een rolbar. Ook de kabelbaan was nodig toe aan nieuwe staanders. De delen in de grond waren aan houtrot onderhevig en zijn nu voorzien van stalen grondankers. Tevens zijn meerdere houten delen vervangen aan houten toestellen. Ondergronden zijn schoongemaakt en voorzien van nieuw zand en toestellen gereinigd. Inspecties door derden hebben wederom met goed resultaat plaatsgevonden en is het certificaat van veilige speeltuin verstrekt.

Ledenonderzoek
In 2019 is er een grootschalig ledenonderzoek gehouden waarbij enkele aanbevelingen naar voren zijn gekomen zoals het plaatsen van gesloten afvalcontainers, meer zitplekken en schaduwdoeken boven enkele terraszitjes. Eind mei 2022 worden de schaduwdoeken boven de zitjes bij de skelterbaan opgehangen. Zo worden de aanbevelingen stapsgewijs ingevuld.

Renovatie dak clubgebouw
De nokvorsten en dak loodaansluitingen van beide daken van het clubgebouw zorgen voor lekkage en worden na 40 jaar gerenoveerd. Deze werkzaamheden worden eind mei 2022 verricht en kunnen enige overlast tot gevolg hebben.

Inspectie speeltoestellen 2018
In aansluiting op onze eigen tussentijdse inspecties en hierbij uitgevoerde reparaties zijn in november 2018 de speelattributen weer door een onafhankelijke instantie aan een technische inspectie onderworpen. Het is goed om dan te vernemen dat er geen gebreken zijn geconstateerd en het certificaat veilige speeltuin weer met een jaar is verlengd. Om de kwaliteit van de speeltuin te handhaven worden toestellen gerepareerd waar nodig en zo nodig vervangen. We zijn dan ook gestart met het verwijderen van de appelboom met de rode ballen en het zandspeelhuisje met hieraan gekoppeld een glijbaan. Deze toestellen waren toe aan groot onderhoud maar krijgen nu elders een tweede leven. Beide toestellen hebben 19 jaar speelplezier gegeven. Voor de vrij gekomen ruimte zijn plannen in ontwikkeling die in het voorjaar van 2019  worden gerealiseerd.

 

Speelseizoen 2017 / 2018

In het najaar van 2017 en voorjaar van 2018 is er veel werk verricht in de speeltuin en aan de accommodatie. Het aanwezige groen in de vorm van bomen en struiken is drastische aangepakt. Coniferen rondom de speeltuin zijn verwijderd, struiken gesnoeid en bomen in hoogte gehalveerd. Een beukenhaag is als vervanging van de coniferen geplaatst. Hierdoor is het overzicht in de speeltuin beter geworden en het onderhoud hier aan minder. Op 18 januari werden we onaangenaam verrast door een zware storm welke veel schade heeft veroorzaakt. Van de 3 kleedlokalen werd de gehele dakbedekking, inclusief lichtkoepels er finaal afgeblazen met als gevolg binnen veel waterschade. De plafonds moesten worden vervangen. Een drietal dakramen van het gebouw en 2 ballenvangers werden eveneens onherstelbaar beschadigd. Al met al hebben voornoemde werkzaamheden een half jaar in beslag genomen om alles weer netjes in orde te maken. Veel van deze klussen zijn mede door vrijwilligers gerealiseerd. Ook zijn de speeltoestellen weer kritisch bekeken en aangepast waar nodig. De basketbal paal is verwijderd en de loopbrug van het kasteel gerenoveerd waardoor deze weer jaren mee kan. Het spreekt voor zich dat een en ander tijd en geld kost. We zijn dan ook content met de jaarlijkse sponsorbijdragen van onderstaande bedrijven waarvoor onze hartelijke dank. Als blijk van waardering hangt een sponsorbord een jaar lang op een mooie plaats in de speeltuin boven de aanwezige familie zitbank. Deze sponsoren steunen de vereniging. Misschien kunt u iets voor hun betekenen bij eventuele aankopen.

Speelseizoen 2014

In voorjaar is er naast het onderhanden werk van de uitbreiding van de speeltuin, de bestaande speeltuin weer gereed gemaakt voor het speelseizoen 2014. Snoeiwerkzaamheden zijn uitgevoerd aan heggen en bomen. Terrasperken rondom het clubgebouw zijn aangevuld met beplanting en twee vakken geheel leeg gehaald en voorzien van jonge aanplant. Het gras in de val ondergronden is verwijderd, toestellen zijn gereinigd en het houtwerk weer met een conserveringsmiddel behandeld. Verder zijn twee picknick zitjes voorzien van nieuwe houten tafel en zit delen. Het kasteel met glijbaan en fitnessrek is aangepast en deels vernieuwd. De Multipondo is verplaatst naar het nieuwe gedeelte in de speeltuin. Ook is er een nieuw toestel geplaatst. De draaitafel is om technische reden verwijderd en een moderne Multispinner is hiervoor in de plaats gekomen. De huidige speeltuin ( exclusief de uitbreiding ) is geïnspecteerd en in orde bevonden. Deze werkzaamheden zijn verricht door vrijwilligers met assistentie van deelnemers tijdens de NLdoet dag op 22 maart 2014, georganiseerd door het Oranje Fonds met een bijdrage van 450, – euro.

Speelseizoen 2013

De speeltuin is in het najaar van 2012 weer onder handen genomen en in gereedheid gebracht voor het speelseizoen 2013. Meerdere herstelwerkzaamheden zijn aan de toestellen verricht. Tevens is op een van de erfscheidingen een hekwerk geplaatst zodat de speeltuin nog beter is omsloten als voorheen. De kabelbaan is deels vernieuwd vanwege schade welke is ontstaan door afgebroken takken van de populieren bomen op de erfscheiding. De populieren zijn vervolgens ingekort zodat veilig spelen weer is gewaarbord. In het voorjaar zal de speeltuin nog worden uitgebreid met een familie zitbank en de zandbak worden gevuld met zand.

Speelseizoen 2012

De speeltuin is weer in gereedheid gebracht voor het speelseizoen 2012. De speeltuin is uitgebreid geïnspecteerd, daar waar nodig gerepareerd, of deels vervangen en met een toestel uitgebreid.

In het najaar van 2011 is de beeldbepalende populier boom gerooid. De boom was meer dan 100 jaar oud had een hoogte van ruim 30 M en een stamdiameter van 1.30 M. Ondanks voorgaande ingrijpende snoeiwerkzaamheden was het niet verantwoord om de boom te handhaven daar er regelmatig grote takken afbraken met alle risico’s van dien voor de bezoekers.

Een nieuwe boom is geplaatst welke een leeftijd heeft van 15 jaar. Rondom deze plataan is wederom de bestaande zeskant bank terug geplaatst. Op termijn wordt dit weer een schaduwrijke plaats om te vertoeven. Nabij de boombank is een nieuwe draai-golfwip geplaatst en vormt deze locatie weer een mooi geheel. Dit toestel is nieuw in de markt gezet en heeft recent een typekeuring ontvangen.

Verder is de bestaande loopton vervangen voor een nieuw exemplaar. Het oude toestel dateerde nog uit de beginperiode van de speeltuin en was meerdere malen gerenoveerd. De nieuwe loopton lijkt veel op de voorgaande doch is technisch verbeterd en is zeer in trek bij de jeugd is onze ervaring.

De ondergronden van de zeskant en bootjes schommels zijn aangepast. Onder de schommels zijn rubbermatten ingegraven en met gras ingezaaid welke het uitslijten van de ondergrond moeten voorkomen zodat regenwater niet blijft staan.

Het toestel water-zandspelen met pomp is deels voorzien van nieuw hout en een houten waterkuip is in zijn geheel vervangen. De pomp is aangesloten en zal bij mooi weer en voldoende belangstelling weer voor het nodige speelplezier zorgdragen.

Het speeltheater, halfronde zitbank, is deels voorzien van nieuw hout en opnieuw in de beits gezet. Dit zelfde is gedaan bij de zandbak.

De pondo veerwip is voorzien van nieuwe torsieblokken zodat het veerelement weer naar behoren werkt.

Het grasveld rondom de speeltoestellen is op meerdere plaatsen ingezaaid en zal nog even nodig hebben om te herstellen. Zoals u ziet zijn er in de winter weer vele werkzaamheden uitgevoerd om de speeltuin veilig en up to date te houden. Dat dit hoge kosten met zich meebrengt zal een ieder duidelijk zijn maar wordt wel eens uit het oog verloren. Met bovengenoemde aanpassingen is een bedrag van ruim 10.000,- euro gemoeid aan directe kosten. Het uitvoeren van alle werkzaamheden is in eigen beheer gedaan door vrijwilligers binnen de vereniging welke zich belangeloos hebben ingezet. Helpt u ons er op toe te zien dat alles heel en netjes blijft?

 

Speelseizoen 2010/2011

In de maanden september en oktober 2009 zijn door een aantal vrijwilligers vele onderhoudswerkzaamheden verricht in de speeltuin. Zij zijn in totaal zo’n 840 uren bezig geweest om alles weer tiptop in orde te maken.

De speeltoestellen zijn voorzover van belang, gerepareerd of deels vervangen en nagenoeg allen geschilderd en zien er weer fris en uitnodigend uit.

Hagen langs parkeerplaats en kantine zijn drastisch gesnoeid zodat deze in het voorjaar weer kunnen uitlopen tot een mooi geheel. Struiken en bomen zijn zodanig gesnoeid dat het zicht en veiligheid op het terrein is verbeterd. In totaal is 200 kubieke meter snoeihout versnipperd en afgevoerd.

Uitbreiding speeltuin
In de winterperiode wordt nagegaan of de speeltuin kan worden uitgebreid. In het voorjaar dient, zomogelijk, een en ander te worden gerealiseerd. Het aangrenzende speelveld zal voor een klein deel worden toegevoegd aan de speeltuin en worden ingericht met een of meerdere nieuwe speelattributen.

 

 

 

 

 

Vernielingen
Het afgelopen jaar zijn helaas meerdere vernielingen veroorzaakt aan speeltoestellen en accommodatie. Wie dit doet is ons helaas onvoldoende bekend. Het betreft schade welke wordt aangebracht uit pure baldadigheid zonder enige aanleiding. Dit kost de vereniging onnodig veel geld en ergernis. Helpt u ons dit een halt toe te roepen? Laat ons weten indien u dergelijke acties ziet, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.